• Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

Sygn. akt
Kmp 89/13

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

druga licytacja nieruchomości


Przedmiot/-ty licytacji:

 1. nieruchomość składająca się z dz. ewid. nr 7687/1, 7688/2, 7719/1, 7718, 7698, 7708, 7681, 7699, 7775 łącznej powierzchni 0,3806  ha, położona w Krościenku nad Dunajcem, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00048844/0 stanowiąca własność dłużnika: Plewa Piotr

  Cena wywołania: 18.860,00

  Wartość szacunkowa: 37.720,00

  http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3682672
  Zdjęcia

   

  OPIS NIERUCHOMOŚCI

  Stan nieruchomości na dzień oględzin tj. 09.04.2014 roku

  Lokalizacja , położenie , nieruchomości

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krościenku gm. Krościenko nad Dunajcem w południowej części miejscowości na obszarze kompleksów rolnych. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW NS1T/00048844/0 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu : prawo własności do nieruchomości objętej księgą wieczystą KW NS1T/00048844/0 : działki ewidencyjne 7687/1, 7688/2, 7719/1, 7718, 7698, 7708, 7681, 7699, 7775 wszystkie położone w Krościenku ( nieruchomość gruntowa niezabudowana )

  działki ewidencyjne 7718, 7719/1, 7708, 7699 i 7698

  Lokalizacja

  Działki ewidencyjne 7718, 7719/1, 7708, 7699 i 7698 położone są w południowej części Krościenka w kierunku zachodnim od ul. Władysław Szafera Lokalizacja w znacznej odległości od terenów zabudowanych oraz w znacznej odległości od podstawowych oraz terenów zabudowanych.

  Dostępność komunikacyjna

  Działki ewidencyjne 7718, 7719/1, 7708, 7699 i 7698 nie posiadają drogi dojazdowej

  Kształt i konfiguracja

  Działki ewidencyjne 7718, 7719/1, 7708, 7699 i 7698 w terenie tworzą jeden zwarty kompleks o nieregularnym kształcie utrudniającym racjonalne zagospodarowanie Teren nachylony w kierunku wschodnim.

  Uzbrojenie nieruchomości

  Działki ewidencyjne 7718, 7719/1, 7708, 7699 i 7698 nie są uzbrojone

  Zagospodarowanie

  Działki ewidencyjne 7718, 7719/1, 7708, 7699 i 7698 nie są zabudowań, nie są ogrodzone i nie są porośnięte drzewostanem leśnym Teren porośnięty trawą.

  Otoczenie , sąsiedztwo wycenianej nieruchomości

  Najbliższe otoczenie stanowią działki niezabudowane - tereny rolne a od strony zachodniej działki zadrzewione.

  działki ewidencyjne 7775 i 7687/1

  Lokalizacja

  Działki ewidencyjne 7775 i 7687/1 położone są w południowej części Krościenka przy szlaku turystycznym na Trzy Korony. Lokalizacja w bardzo dużej odległości od terenów zabudowanych na peryferiach miejscowości

  Dostępność komunikacyjna

  Działki ewidencyjne 7775 i 7687/1 od strony wschodniej przylegają do drogi gruntowej ( szlak turystyczny )

  Kształt i konfiguracja

  Działki ewidencyjne 7775 i 7687/1 w terenie tworzą jeden zwarty kompleks o nieregularnym kształcie umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie Teren nachylony w kierunku północno-zachodnim

  Uzbrojenie nieruchomości

  Działki ewidencyjne 7775 i 7687/1 nie są uzbrojone

  Zagospodarowanie

  Działki ewidencyjne 7775 i 7687/1 nie są zabudowane, nie są ogrodzone i nie są porośnięte drzewostanem leśnym Teren porośnięty trawą oraz częściowo roślinnością krzewiastą. Działka 7687/1 w całości zajęta została przez istniejącą w terenie drogę gruntową

  Otoczenie , sąsiedztwo wycenianej nieruchomości

  Najbliższe otoczenie stanowią działki niezabudowane - kompleksy rolno-leśne

  działka ewidencyjna 7681

  Lokalizacja

  Działka ewidencyjna 7681 położona jest w południowej części Krościenka przy szlaku turystycznym na Trzy Korony. Lokalizacja w bardzo dużej odległości od terenów zabudowanych na peryferiach miejscowości

  Dostępność komunikacyjna

  Działka ewidencyjna 7681 od strony zachodniej przylega do drogi gruntowej ( szlak turystyczny )

  Kształt i konfiguracja

  Działka ewidencyjna 7681 ma kształt zbliżony do trapezu Teren nachylony w kierunku zachodnim

  Uzbrojenie nieruchomości

  Działka ewidencyjna 7681 nie jest uzbrojona

  Zagospodarowanie

  Działka ewidencyjna 7681 nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona i nie jest porośnięta drzewostanem leśnym Teren porośnięty trawą.

  Otoczenie , sąsiedztwo wycenianej nieruchomości

  Najbliższe otoczenie stanowią działki niezabudowane - kompleksy rolno-leśne

  działka ewidencyjna 7688/2

  Lokalizacja

  Działka ewidencyjna 7688/2 położona jest w południowej części Krościenka przy szlaku turystycznym na Trzy Korony. Lokalizacja w bardzo dużej odległości od terenów zabudowanych na peryferiach miejscowości

  Dostępność komunikacyjna

  Działka ewidencyjna 7688/2 od strony zachodniej przylega do drogi gruntowej ( szlak turystyczny )

  Kształt i konfiguracja

  Działka ewidencyjna 7688/2 ma kształt zbliżony do wąskiego wydłużonego trapezu Teren nachylony w kierunku zachodnim

  Uzbrojenie nieruchomości

  Działka ewidencyjna 7688/2 nie jest uzbrojona

  Zagospodarowanie

  Działka ewidencyjna 7688/2 nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona i nie jest porośnięta drzewostanem leśnym Teren porośnięty trawą.

  Otoczenie , sąsiedztwo wycenianej nieruchomości

  Najbliższe otoczenie stanowią działki niezabudowane - kompleksy rolno-leśne

   

  Położenie nieruchomości

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 3.772,00 zł. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).
Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).

Nieruchomość można oglądać w dniu 2018-05-10 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce licytacji


Pobierz obwieszczenie

Download

Aktualności

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU
SŁAWOMIR HOSIAWA

Adres

Rynek 5, I p.
34-400 Nowy Targ

Kontakt

tel.: +48-18-541-61-06
komórkowy: 693-379-703

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto

BANK PEKAO S.A. O/NOWY TARG
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037
code of SWIFT: PKOPPLPW

Dawniej: KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU