• Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

Sygn. akt
Km 880/17, Km 1026/17, Km 1268/17

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się

druga licytacja nieruchomości


Przedmiot/-ty licytacji:

 1. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość opisanego jako :

  • lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 49 przy ul. Szalaya w Szczawnicy, składający się z 2 pokojów, kuchni, łazienki i magazynku, zlokalizowany na drugiej kondygnacji powierzchni 37,74 m2, z którym to lokalem związany jest udział 2344/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00099727/6, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze:   NS1T/00159981/3

  własności dłużnika:     Koterba Grzegorz.

  Cena wywołania: 102.000,00

  Wartość szacunkowa: 153.000,00

  http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3585546
  Zdjęcia

   

  Opis nieruchomości

  Przedmiot egzekucji

  Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość lokalowa położona w Szczawnicy, ul. Szalaya 49/2.

  W skład nieruchomości wchodzą:

  • Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,74 m2
  • Udział 2344/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu terenu objętego KW NS1T/00099727/6.

  KW NS1T/00159981/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Nowym Targu.

  OPIS LOKALU MIESZKALNEGO I BUDYNKU

  Charakterystyka budynku. Opis techniczny

  Budynek zlokalizowany jest w Szczawnicy, ul. Szalaya 49, w strefie centralnej miasta.

  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wybudowany w technologii tradycyjnej znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek wybudowany w latach 40-tych XX wieku. Ściany murowane. Stropy drewniane. Teren przyległy do budynku w pełni zagospodarowany. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa handlowo- usługowa Szczawnicy. Uciążliwości środowiska – niskie. Stan instalacji i urządzeń: zadowalający. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

  • instalacja elektryczna,
  • instalacja wodna,
  • instalacja kanalizacyjna.
  Charakterystyka lokalu mieszkalnego

  Lokal mieszkalny Nr 2.
  Lokal znajduje się na 1 piętrze w budynku.
  Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki.
  Powierzchnia użytkowa lokalu: 37,74 m2.
  Układ pomieszczeń nieprawidłowy: brak przedpokoju; przedpokój wspólny – przejście do lokalu nr 3, kuchnia przechodnia do pokoju; wejście do łazienki z klatki schodowej.
  Standard lokalu przeciętny.

  Podłogi:
  • pokoje – panele, wykładzina dywanowa,
  • kuchnia – gumoleum,
  • łazienka – terakota.
  Ściany:
  • pokoje – malowanie,
  • kuchnia – gres, malowanie,
  • łazienka – glazura, malowanie.

  Sufity:

  • pokoje – malowanie,
  • kuchnia – sufit podwieszany,
  • łazienka – sufit podwieszany.
  Drzwi drewniane płytowe.
  Okna PCV.
  Lokal z dwoma balkonami.
  Lokal wyposażony jest w:
  • instalację wodociągową,
  • instalację kanalizacyjną,
  • instalację elektryczną,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • c.w. z podgrzewacza elektrycznego.

  Ustalenia planistyczne

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26.07.2004 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie elementarnym B MN11 o funkcji: tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej (w tym częściowo mieszkalno – pensjonatowej).

  B”MN11 – Obejmuje teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej (w tym częściowo mieszkalno – pensjonatowej), położonej po północnej stronie ul. Szalaya od wschodniej granicy strefy uzdrowiskowej „A” a tym samym zachodniej strefy „B” do skrzyżowania ul. Szalaya z ul. Św. Krzyża.

  Z uwagi na istniejące od strony północnej warunki ukształtowania terenu (strome skarpy i jary) teren ograniczony w rozwoju.

  Adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej remontów, modernizacji i przebudowy bez zmiany istniejących gabarytów wysokościowych.

  Dopuszcza się możliwość zabudowy uzupełniającej na kilku jeszcze niezabudowanych działkach przy zachowaniu wysokości budynku o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych w tym ostatnia w dachu o kącie nachylenia połaci 35-45o, przy wyniesieniu poziomu parteru nie więcej niż 0,60 m. od terenu od strony stoku oraz o architekturze i detalu nawiązujących do tradycji architektury szczawnickiej.

  Północno – zachodni skraj terenu wskazany w rysunku planu położony jest w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych w związku z czym wszelkie roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową istniejących na tym terenie budynków muszą być podejmowane zgodnie z ustaleniami §4 ust. 2 pkt 4. Z uwagi na stromy stok nie dopuszcza się w tym obszarze realizacji zabudowy uzupełniającej.

  Przy realizacji zabudowy na niezabudowanych działkach obowiązuje utrzymanie co najmniej 60% powierzchni działki niezabudowanej i nieutwardzonej, czynnej biologicznie z realizacją wysokiej i niskiej zieleni towarzyszącej gatunków rodzimego pochodzenia.

  Na działkach obecnie zabudowanych należy dążyć do uzyskania powyższego wymogu.

  Z uwagi na położenie terenu w konserwatorskiej strefie ochrony gabarytów i charakteru zabudowy obowiązują podane dla niej ustalenia §1.

  Równocześnie stwierdza się iż wykazana w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków pod Nr Ks. A rej. 308 chałupa przy d. ul. 18 Stycznia 3 (obecnej ul. Św. Krzyża), nie istnieje, gdyż została rozebrana w latach poprzednich.

  W obrębie wskazanej w rysunku planu wschodniej części przedmiotowego terenu położonej w strefie występowania podwyższonego stężenia dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu glebowym. obowiązują ustalenia podane w §4 ust 1.”

   

   

  Położenie nieruchomości

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.300,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.
Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2018-05-04 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 36/17 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce licytacji


Pobierz obwieszczenie

Download

Aktualności

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU
SŁAWOMIR HOSIAWA

Adres

Rynek 5, I p.
34-400 Nowy Targ

Kontakt

tel.: +48-18-541-61-06
komórkowy: 693-379-703

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto

BANK PEKAO S.A. O/NOWY TARG
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037
code of SWIFT: PKOPPLPW

Dawniej: KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU