• Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

Sygn. akt
Km 759/18 i inne

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości


Przedmiot/-ty licytacji:

 1. nieruchomość składająca się z dz. ewid. nr 5203 obszaru 0,2273 ha, położona w Rabce-Zdroju, posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej o numerze NS2L/00048337/3.

  Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka Zdrój zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/255/01 Rady Miasta Rabka–Zdrój z dnia 28 marca 2001 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie gospodarki rolnej uprawowej. Działka znajduje się w strefie wyłączonej z zabudowy ze względów krajobrazowych.

  Cena wywołania: 22.303,50

  Wartość szacunkowa: 29.738,00

  http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=4224512
  Zdjęcia Położenie nieruchomości

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 2.973,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).
Nieruchomość można oglądać w dniu 2019-06-27 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce licytacji


Pobierz obwieszczenie

Download

Aktualności

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU
SŁAWOMIR HOSIAWA

Adres

Rynek 5, I p.
34-400 Nowy Targ

Kontakt

tel.: +48-18-541-61-06
komórkowy: 693-379-703

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto

BANK PEKAO S.A. O/NOWY TARG
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037
code of SWIFT: PKOPPLPW

Dawniej: KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU